MySQL的TEXT格式大小限制

MySQL中的TEXT格式只能存放64KB,在PHP中如果存放太大資料就會被切半所以必須要選合宜的資料.
MYSQL 格式 PHP STRLEN 大小
TINYTEXT 256 256byte
TEXT 65535 64K
MEDIUMTEXT 16777215 16MB
LONGTEXT 4294967295 4GB
PHP5網管實驗室 Jacch 2002-2016